MENU
Khoa phòng

Thông báo Lịch làm việc mùa đông
Cập nhật ngày: 01/10/11

Toàn bộ nội dung thông báo như sau:


 

THÔNG BÁO
Lịch làm việc mùa đông

 

         Kính gửi:

 

- Các đơn vị Khoa, Phòng;
- Các lớp Học sinh, sinh viên trong toàn trường.
- Căn cứ vào nội dung họp giao ban lãnh đạo công tác nhà trường tháng 10-2011 ngày 28 tháng 9 năm 2011;
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thày Hiệu trưởng,
   Phòng Tổ chức-Hành chính thông báo đến các đơn vị, cán bộ, giảng viên và HSSV trong trường được biết lịch làm việc mùa đông như sau:
 
1. Đối với các đơn vị hành chính:
   Buổi sáng từ 7h 00’ đến 11h 00’ và Buổichiều từ 13h 30’ đến 17h 30’
 
2. Đối với các lớp học của học sinh, sinh viên:
   Buổi sáng từ 7h 00’ đến 12h 00’ và Buổichiều từ 13h 00’ đến 18h00’.
Lịch trình các tiết học như sau:
 
BUỔI SÁNG
Tiết
Thời gian
Nghỉ G. lao
01
7h00’ – 7h45’
5’
02
7h50’ – 8h35’
5’
03
8h40’ – 9h25’
10’
04
9h35’ – 10h20’
5’
05
10h25’ – 11h10’
5’
06
11h15’ – 12h00’
\
 
 
BUỔI CHIỀU
Tiết
Thời gian
Nghỉ G. lao
01
13h00’ – 13h45’
5’
02
13h50’ – 14h35’
5’
03
14h40’ – 15h25’
10’
04
15h35’ – 16h20’
5’
05
16h25’ – 17h10’
5’
06
17h15’ – 18h00’
\

   3. Thời gian áp dụng lịch làm việc mùa đông: 

      
 Từ ngày 15 tháng 10 năm 2011. Phòng Tổ chức-Hành chính trân trọng thông báo đến các đơn vị, cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong toàn trường biết và thực hiện đúng giờ quy định.
Nơi nhân:
- BGH (để báo cáo);
- Như trên;
- Thông báo trên Website của trường;
- Lưu TCHC.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
 
(đã ký)

Đặng Công Hạnh

 

 

     Trân trọng cảm ơn!


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin mới nhất
Tin mới nhất