ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I

18/05/2016 3:53 sángKhông cho phép bình luận

ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH I

 

 - Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

– Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

– Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

– Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020″;

– Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

– Căn cứ công văn số 4004/ BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;

– Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

– Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

– Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ  hệ chính quy năm 2016.

– Căn cứ kết quả tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của nhà trường,

Căn cứ vào nhưng văn bản trên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, xây dựng đề án tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2016

 KÍCH CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2016

 

deantuyensinh2016