Đảng ủy

ĐẢNG ỦY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN – TRUYỀN HÌNH I

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

uyenvov  PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

TRƯỞNG PHÒNG NCKH

Th. Nguyễn Đức Uyên

Email: nguyenducuyen@vov.org.vn

THÔNG TIN VỀ ĐẢNG BỘ
Đảng bộ thành lập năm 2002 trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Trường Trung cấp Phát thanh – Truyền hinh I.
Tổng số: 70 Đảng viên
Ban Chấp hành Đảng bộ: 5 đồng chí
Gồm các chi bộ:
1. Chi bộ Đào tạo
2. Chi bộ NCKH và Khảo thí
3. Chi bộ Kỹ thuật và CNTT
4. Chi bộ Khoa Báo chí và Khoa Cơ bản
5. Chi bộ Phòng CT.HSSV và Thanh tra giáo dục
6. Chi bộ Phòng TCHC và Kế hoạch Tài chính
7. Chi bộ HSSV