Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN – TRUYỀN HÌNH I

LHUYEN  CHỦ TỊCH

Th. Lê Thị Thu Huyền

Email: lehuyenhd79@gmail.com

shared_photo

PHÓ CHỦ TỊCH

Th.Lương Trung Kiên

Email: luongtrungkienvov@gmail.com

TrinhTuan

PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Quốc Tuấn

Email: trinhquoctuan@vov.org.vn