Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN – TRUYỀN HÌNH I

 

 Thày Trường2

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Xuân Trường

Email: nguyenxuantruong@vov.org.vn

TNguyen Sơn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Văn Sơn

Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

và Quan hệ quốc tế

Email: nguyenvanson@vov.org.vn